تبلیغات
جهان ریکی - شرح علمی انرژی ریکی
دوشنبه 5 مهر 1389

شرح علمی انرژی ریکی

   نوشته شده توسط: پریناز    نوع مطلب :درباره ریکی ،

درک بعضی ازابعاد شفابخشی هز دیدگاه علمی آغاز شده است. مهمترین دیدگاه برای فرمول بندی  کردن نحوة عملکرد ریکی ، میدانهای الکترومغناطیسی حاصله از کلیة موجودات زنده است . پروفسور جیمز اوشمن(James Oschman Ph.D).در کتاب اخیر خود به نام “ مبانی علمی طب انرژی بخشی” Energy Medicine, The Scientific Basis") “(به این موضع شگفت انگیز اشاره می کند . البته حضور و انتشار جریانهای الکتریکی در بدن انسان ، از مدتها پیش به یک حقیقت علمی تبدیل شده است . این جریانها که در مسیر سیستم عصبی حرکت می کنند ، یکی از راههای خود تنظیمی بدن برای رسیدن  به تعادل و هماهنگی لازم محسوب می شوند . به عبارت دیگر پیامهای عصبی که از مغز منشاء می گیرند ، از طریق سیستم عصبی که با تمامی بافتهای بدن در ارتباط می باشد به کلیة اعضا و اندامها رسیده و موحب تنظیم فعالیتهای بدن می شوند .

از سوی دیگر الکتریسیتة قلب نیز توسط پلاسمای خون و از راه عروق و مویرگهای خونی که مجموعاً  بیش از 50000 مایل ( هر مایل معادل 1609 متر) درازا دارند به سایر قسمتهای بدن منتشر می گردد . این راه ، دومین مسیر ( البته به صورت فرعی) برای جاری شدن جریانهای الکتریکی به حساب می آید . این جریانها نه تنها در داخل سلولها بلکه در اطراف همة سلولهای بدن انتشارمی یابند . از طرفی بسیاری از سلولها ، حاوی کریستالهایی به فرم مایع می باشند . این کریستالهای زنده ، در غشاهای سلولی ، غلاف های میلین اعصاب و بسیاری از نقاط دیگر به طور پراکنده یافت می شوند . تمامی کریستالها ، هنگامی که به نوعی تحت فشار قرارگیرند ، در پاسخ واکنشی تحت عنوان « تأثیرات پیزوالکتریک»از خود نشان خواهند داد . به همین ترتیب ، کریستالهای مایع درون سلولهای بدن انسان نیز به طور مداوم در حال تولید جریانهای الکتریکی همگرایی می باشند که همانند لیزر ، فرکانسهای حاصله از آنها در محدودة مشخصی قرار دارد . این ارتعاشات لیزر مانند قادرند علاوه بر حرکت در درون   بدن ، به محیط اطراف نیز منتشر شوند . این واقعیت ،‌ تداعی کنندة تأثیرات بالقوه‌ شفا دهندة کوبش    بر روی طبل است . هنگامی که فشارهای کوبشی حاصل از ضربان طبل به بافتهای بدن انسان می رسد،‌ جریانها و میدانهای الکتریکی آهنگین ( ریتمیک )‌ خاصی دربدن ایجاد می شود که بطور مستقیم درفعالیت بیولوژیک آن بافتها تأثیرمی گذارد .

دومین محیط از سیستم عصبی بدن انسان ،‌ غلاف عصبی (‌ پری نوریوم)‌ نام دارد که متشکل از یک   لایه بافت همبندی و پوشانندة سیستم عصبی است . رابرت بکر( Robert o. Becker ) در مجموعه ای   از مقالات به شرح این موضوع پرداخته است : "بیش از نیمی از سلولهای مغزی را سلولهای پری نوریال تشکیل می دهند . پری نوریوم که توسط امواج مغزی کنترل می شود با تأثیر بر جریانهای الکتریکی ، مستقیماً‌ در فرایند شفابخشی دخالت دارد . هرگاه یکی از قسمتهای بدن دچار آسیب می گردد ، سیستم پری نوریال در آن موضع خاص ، نوعی پتانسیل الکتریکی به وجود می آورد که اولاً بدن را   نسبت به آسیب وارده آگاه می سازد و ثانیاً‌ سلولهای بازسازی کننده نظیر گلبولهای سفید خون،    فیبرو بلاستها و ماکروفاژها را به محل مورد نظر جذب می نماید و در نهایت همگام با ترمیم یافتن    ضایعه ، پتانسیل الکتریکی موضع نیز تغییر می یابد . سیستم پری نوریال ، همچنین نسبت به  میدانهای مغناطیسی بیرونی بسیار حساس و پاسخگو است ."

هنگامی که جریان الکتریکی از داخل یک جسم هادی الکتریسیته عبور می کند ، یک میدان   مغناطیسی در اطراف آن جسم تشکیل می گردد . به همین نحو ،‌ جریانهای الکتریکی که در درون      بدن انسان در حرکت می باشند نیز در داخل و اطراف بدن ، میدانهای مغناطیسی خاصی به نام ‌میدانهای بیومغناطیسی (Biomagnetic Fields)به وجود می آورند .

دکتر جان زیمرمن (Dr. John Zimmerman)در دانشکدة پزشکی دانشگاه کلرادو در شهرDenverایالات متحده. به منظور درک بهتر نحوة عملکرد بدن وتشخیص عمیقتر بیماریها ، با استفاده از دستگاهی      به نام (Super Conducting Quantum Interference Device) SQUIDیادستگاه فوق هادی با تداخل کوانتومی ) اقدام به اندازه گیری دقیق میدانهای بیومغناطیسی بسیاری از اعضای بدن ، از جمله مغز     و قلب نموده است .

قلب دارای میدان مغناطیسی پرقدرتی است که تا فاصلة 15 فوتی ( هر فوت معادل 48/30 سانتیمتر )‌ ادامه دارد . مغز و کلیة ارگانهای بدن نیز دارای میدانهای بیومغناطیسی مخصوص به خود هستند که    آنها را احاطه نموده و با یکدیگردر تعامل می باشند . هرارگان ، فرکانس ویژة خود را دارد که بیانگر   وضعیت سلامت آن است . اما در شرایط بیماری ، این فرکانس دچار تغییرمی شود . مجموعة تمامی میدانهای بیومغناطیسی بدن ، تشکیل یک میدان بیومغناطیسی تجمع یافتة بزرگ را می دهد که      بدن انسان را احاطه می نماید و در واقع بسیار مشابه با همان پدیده ای است که هاله Aura))     نامیده می شود . به این ترتیب ، میدان بیومغناطیسی مورد نظر می تواند یکی از اجزای مهم هاله قلمداد شود ، گر چه که ممکن است ابعاد دیگری نیز در این مقوله دخیل باشند .

میدانهای بیومغناطیسی انسان با میدانهای مشابه در اطراف او نظیر میدانهای بیومغناطیسی سایر انسانها در تعامل متقابل است . این اصل در علم فیزیک ،‌ القاء ( (Induction نامیده می شودوبه این معنی است که هر میدان مغناطیسی می تواند باعث القای تغییراتی در قدرت و نیز فرکانس جریانهای الکتریکی در جسم هادی مر بوط به میدان مغناطیسی مجاور خود (‌ در اینجا بدن انسان دیگر ) ‌گردد.     به همین منوال . میدان بیومغناطیسی یک فرد هم قادر است از طریق فرایند القاء ،‌ تأثیراتی را بر روی میدان مغناطیسی فرد دیگرچه از نظرذهنی_روانی ( دگرگونی در احساس سلامت ، میزان احساس خوشایند او ...) و چه از لحاظ جسمی (کیفیت عملکرد ارگانها و بافتهای بدن وی) ، بگذارد .

آگاهی از این اصل . از یک سو تعریف مناسبی را از واژة مصطلح شخصیت مغناطیسیMagnetic Personality) ) خاص هر انسان ، برایمان ارائه می دهد و از سوی دیگر ، ‌نحوة‌ ایجاد تأثیرات درمانی مستقیم یک انسان بر روی انسان دیگر را به صورت علمی توجیه می کند .

تا به اینجا دریافتیم که از دیدگاه علمی ،‌ وجود یک انسان به محدودة پوست او ختم نمی شود بلکه      به فضای اطراف او نیز گسترش می یابد . تا بحال همه ما هنگامی که حضور فرد دیگری را بدون دیدن     او در نزدیکی خودمان احساس کرده ایم ،‌ بر این واقعیت صحه گذاشته ایم ، اما امروزه این مقوله به عنوان یک اصل علمی پذیرفته و ثابت شده است .

دستها نیز توسط میدان مغناطیسی مخصوص به خود احاطه می شوند . بررسی میدان مغناطیسی حاصل از دستان یکفرد شفاگر( Healer)در حین انجام درمان نشان می دهد که این میدان به وضوح    قوی تر از میدان مغناطیسی دستان افراد معمولی است . در این بررسی از یک مغناطیس متر ساده ، شامل دو عدد سیم پیچ 80 هزار دور متصل به یک تقویت کننده استفاده شد و نتیجة حاصله ، گویای   این واقعیت بود که دستانِ فردِ شفاگر دارای میدانی با قدرت 002/0 گاس (gauss ) بود که هزار بار      قوی تر از هر میدان مغناطیسی دیگری است که از بدن انسان به بیرون امتداد می یابد . فرکانس این میدان نیز متغیر ( بین 3/0 تا 30 هرتز) و عمدتاً‌ در محدودة 8 ـ 7 هرتز در نوسان بود . انرژیِ شفادهندة‌ دستها حداقل تا حدودی توسط سیستم پری نوریال ایجاد می شود . این سیستم همان طور که قبلاً توضیح داده شد ، رشته های عصبی را پوشانیده و ‌در بدن به عنوان مسیری برای هدایت جریانهای الکتریکی تحت کنترل تالاموس مغز ، عمل می کند .

پاره ای از شواهد حاکی از این است که سایر فرمهای انرژی به غیر از نوع بیومغناطیسی‌ نظیر امواج مادون قرمز ،‌ مایکروویو و بعضی دیگر از پرتابهای فوتونی ‌نیز از دستها خارج شده ، تأثیرات درمانی خود    را در سیستمهای بیولوژیک ( زیست شناختی )‌ بدن به دنبال دارد. این دستاورد با تئوری متافیزیکی    (و کل نگر) رایج مبنی بر اینکه بیماری ابتدا در هالة انرژی یا میدان بیو مغناطیسی انسان ایجاد شده      و سپس در جسم فیزیکی بروز می کند ، کاملاً هماهنگ و مطابق است .

هنگامی که شفاگر، دستان خود را به منظور درمان در مجاورت یک عضو غیر سالم قرار داده ،‌ شروع     به شفابخشی می کند ، میدانِ مغناطیسیِ خارج شده از دستان او که به مراتب قویتر از میدانِ مغناطیسی حاصل از عضو بیمار می باشد ، با دربرداشتن فرکانسهای طبیعی و سلامت بخش مورد   نیاز آن عضو، تأثیر درمانی خود را آغاز می کند و نهایتاً‌ با مکانیسمِ القایی ، فرکانسِ طبیعی را به     عضو بیمار بازمی گرداند . این تنظیمِ فرکانس ، به نوبة خود بر جریانهای الکتریکی سلولها و سیستمِ عصبیِ عضوِ مربوطه و همینطور فعالیتِ بیولوژیک آن عضو تأثیر می گذارد و به این ترتیب ، درمان     صورت می گیرد .

تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که فرکانسهای شفابخش برای بافتهای مختلف بدن عبارتند از : فرکانسِ معادلِ دو هرتز برای رشته های عصبی ، فرکانسِ معادلِ هفت هرتز برای استخوانها ، فرکانسِ معادلِ ده هرتز برای رباطها و فرکانسِ معادلِ پانزده هرتز برای مویرگها .

درهنگامیکه شفاگر به منظور یافتن نواحی نامتعادل و گرفتار در یک بیمار ، به اسکن نمودن بدن او      می پردازد ، فرایند القای میدانهای بیومغناطیسی در جهت معکوس اتفاق می افتد . در این شرایط ،     شفاگر کف یک یا دو دست خود را در فاصلة چند سانتیمتری بدنِ بیمار به آرامی حرکت می دهد و درهمین حال به احساسی که درکفِ دستِ او ایجاد می شود توجه می کند ( اسکن بیوسن )‌ . در      این حین ، میدان بیومغناطیسی بیمار تغییراتی را در میدانِ کفِ دستِ شفاگر ایجاد می کند و این تغییرات توسط شفاگرحس می شود و به این ترتیب او قادر خواهد بود نواحی دچار عدم تعادل و تحت فشار را در میدان بیومغناطیسی بیمار تعیین نماید .

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد رِیکی این است که برای انجام آن باید ابتدا توسط استاد، یک جلسة همسویی Attunement)) برای شفاگر برگزار گردد . همچنین برای انجام رِیکی نیازی به ذهنِ آگاهِ    شفاگر نیست ، بلکه انرژیِ رِیکی خود به خود جریان می یابد و به هیچ عنوان از انرژی شخصی فردِ شفاگر استفاده نمی کند .

حال ببینیم فرایند همسویی و درمان در رِیکی چگونه صورت می پذیرد . همسویی می تواند ابعادی نهفته از درون هر یک از ما را که دارای درک بالاتری از کلیت وجود ، سلامت و شفای واقعی است،    ‌ بیدار نماید . با توجه به اینکه آگاهی ، از فضایی ورای ذهن هوشیار ما منشاء‌ می گیرد ،‌ می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که سرچشمة آگاهی در واقع همان منشاء اَبَر هوشیارِ درونِ وجود ماست . از سوی دیگر ، با دانستن اینکه رِیکی از انرژی فردِ شفاگر نمی کاهد ، به این نتیجه می رسیم که پدیدة همسویی در واقع انرژی متفاوتی را نسبت به آنچه برای فعالیتهای روزمره مان استفاده می کنیم ،    فعال می سازد . همة ما انسانها پتانسیلهای نهفته ای داریم که در اکثریت افراد غیر فعال است و نیاز    به بیدار شدن دارد .اَبَرهوشیاری می تواند عملکرد تالاموس و سیستم پری نوریال را به نحوی هدایت کند که انرژیِ رِیکی را ایجاد و آنرا از طریق دستانِ فردِ شفاگر به عضو مبتلا برساند . با بیانساده ترمی توان انرژی رِیکی را مجموعه ای ویژه از انرژی بیومغناطیسی و سایرانرژی هایی دانست که ذهن اَبَرهوشیار،‌ کیفیت آنها را دقیقاً متناسب با نیازِ عضوِ مبتلا که در زیرِ دستانِ شفاگر قرار دارد ، تعیین نموده و فرایند درمان را آغاز و تکمیل می نماید .

بنابراین می توان چنین تصور کرد که هر چه ابعاد عالی ترِ ذهنِ اَبَرهوشیار برای ایجاد مجموعه هایی  قویتر و مؤثرتر از انرژی از لحاظ فرکانس و قدرت ، بیدار شود ، می توان در موارد بیماریهای سخت و  پیچیده ، با سرعت بیشتری به درمان بیماری پرداخت . در این صورت شفابخشی ، شامل ترکیبی از عشق ، همدردی و محبت خواهد بود که عضو آسیب دیده را هر چه بیشتر برای ترک الگوهای قدیمی     و بازگشت به سلامتی تشویق می کند . یک درمانِ شفابخشیِ مؤثر و قوی ، قابل تشبیه به تعمیرکارِ فوق العاده ماهری است که بر اساس تجربه و درک بیشتر خود ،‌ قادر به انجام تعمیراتی می باشد که    از عهدة‌ سایر تعمیرکاران خارج بوده است . وقتی به تدریج آگاهی خود را افزایش داده و عمیقتر از پیش به شفابخشی خود می پردازیم ، پتانسیلی که در درونمان به عنوان یک شفاگر وجود داشته ،‌ هر چه بیشتر بیدار می شود تا جایی که ما را قادر می سازد با ابعادی متعالی تر از ذهن اَبَرهوشیارمان ارتباط برقرار نموده ، مهارتهای والاتری را کسب نماییم .

یکی از توانایی های بسیار جالب رِیکی همچون سایر روشهای انرژی بخشی ، درمان از راه دور است . همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ، نحوة درمان از طریق دستها هنگامی که شفاگر در مجاورت فرد بیمار قرار گرفته باشد از طریق تأثیرات القایی میدانهای بیومغناطیسی آنها قابل درک است ، اما درمان   از راه دور را درشرایطی که ممکن است شفاگر نه تنها کیلومترها از بیمار خود فاصله داشته باشد بلکه نسبت به هم در دو سوی مختلف کرة زمین باشند ، از نظر علمی چگونهمی توان توجیه کرد ؟‌

احتمالاً‌ درمان از راه دور بواسطة امواجِ اسکالر ( ٍScalar Waves : امواج الکتریکی با پایداری بالا که می توانند بدون نیاز به سیم برق و بدون تبعیت از معادلة ریاضی انتشار امواج با سرعتی معادل یک و نیم  برابر سرعت نور در فضا حرکت کنند . کشف این امواج ، دستاوردی مهم و نوین در فیزیک مدرن بشمار می آید )صورت می گیرد . هنگامی که دو میدان مغناطیسی متمایز،‌ دارای فرکانسی کاملاً‌ مشابه    بوده و دقیقاً از فاز خود خارج باشند ، نهایتاً یکدیگر را حذف می کنند ،‌ اما این حذف متقابل ، تأثیرات آن دو میدان را از بین نمی برد ، بلکه پتانسیل آنها همچنان موجود است و این پدیده منجر به ایجاد امواج اسکالرمی گردد که برخلاف امواج مغناطیسی (‌ که با الکترونها در ارتباطند )‌ با هستة اتمها د رتعامل    قرار می گیرند . این امواج نه تنها توسط قفسهای الکتزیکی فارادی Faraday Cages [1] یا سایر موانع شناخته شده متوقف نمی شوند ، بلکه خود را بدون کوچکترین افت انرژی و با همان قدرت اولیه   (صرفنظر از بعد مسافت) ، به هدف مورد نظر می رسانند . همچنین ثابت شده است که امواج مورد   نظر،‌ با تأثیر بر روی بافتهای زندة بیولوژیک ، روند ترمیم و درمان را تسریعمی نمایند . بنابراین ممکن است همانطور که دکتر جیمز اوشمن معتقد است امواجِ اسکالر،‌ منشاء بنیادینِ درمان و ترمیم در بدن موجودات زنده باشند .

علیرغم اینکه تئوریهای حاضر ، تا حدودی توجیه کنندة مکانیسم درمان از طریق شفابخشی             می باشند ،‌ هنوز یک جنبه از شفا بخشی و کار فراطبیعی (معنوی) به صورت رازی بزرگ باقی مانده است . تولید میدانهای بیومغناطیسی و امواجِ اسکالر ر وابسته به جسم فیزیکی انسان و یا  دستگاههای فیزیکی است ، در حالیکه بسیاری از شفاگرهای روحی، برای دریافت و هدایت انرژی ،       با موجوداتی متعالی تر، که فاقد هر گونه جسم فیزیکی می باشند ارتباطی مستقیم برقرار می کنند . از دیدگاه علمی نه تنها مکانیسم ایجاد انرژی توسط این موجودات ، بلکه حتی وجود آنها نیز، قابل   توجیه نمی باشد . لذا هنوز برای درک عمیق تر شفابخشی و طبیعت آگاهی ، زمینه های تحقیقاتی گسترده ای در پیش روی علم نوین قرار دارد .

بافتهای زندة بدن که متشکل از ملکولها و اتم ها هستند ،‌ مستقیماً‌ در اتصال و تأثیرپذیری از تمامی نیروهای موجود در طبیعت می باشند . همگام با تکامل موجودات زند ه ، نیروهای مختلف ، اعم از نیروهای شناخته شده و نیروهای مرموز و ناشناخته برا ی عملکرد بدن با یکدیگر ترکیب شده اند و  طبیعتاً‌ با مطالعه موجودات زنده و به ویژه انسان ،‌ فرصتی بسیار خوب برای درک عمیق ترین و مرموز ترین نیروهای کیهانی به ما عطا خواهد شد . این شانس برای ما وجود دارد که همگام با پیشرفت تحقیقات علم بشری در مورد شفاگری و عوالم روحی ،‌ کشفیات حیرت آوری به وقوع بپیوندد که با گسترش آگاهی ذهن ما انسانها ،‌ تحولی متعالی را برای ادامة حیات بر روی کرة زمین برایمان به   ارمغان آورد .


برگرفته از مطالب استاد ویلیام لی رند و ایران ریکی


buy cialis cheap
جمعه 16 آذر 1397 10:01 ق.ظ

You said it nicely..
venta de cialis canada generic cialis in vietnam cialis rckenschmerzen cialis for bph precios de cialis generico cialis alternative generic cialis review uk il cialis quanto costa recommended site cialis kanada sialis
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:53 ب.ظ

Great write ups. Regards.
cialis 20 mg cut in half cialis lowest price cuanto cuesta cialis yaho generic cialis review uk cilas we choice free trial of cialis cialis tablets opinioni cialis generico cialis kaufen bankberweisung chinese cialis 50 mg
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:54 ب.ظ

Cheers. Very good information!
buy cialis online legal cialis patentablauf in deutschland sublingual cialis online canadian drugs generic cialis buying cialis overnight cialis 5 mg scheda tecnica cialis sicuro in linea cialis for daily use cialis 50 mg soft tab dosagem ideal cialis
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:24 ق.ظ

Appreciate it, Loads of advice.

cialis without a doctor's prescription 40 mg cialis what if i take cialis pas cher paris calis generic cialis pro cialis flussig cialis y deporte precios de cialis generico cialis qualitat cialis australian price
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:10 ب.ظ

Thank you. I enjoy this!
cialis 5 mg effetti collateral recommended site cialis kanada cialis with 2 days delivery cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho cialis en mexico precio cialis cuantos mg hay cialis 50 mg soft tab cialis rezeptfrei cialis 5 mg
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 06:57 ق.ظ

Great data. Cheers!
40 mg cialis what if i take we choice cialis uk recommended site cialis kanada cialis prices cialis generique cialis preise schweiz link for you cialis price buy cialis sample pack low dose cialis blood pressure cialis sale online
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:58 ب.ظ

Valuable postings. Thanks!
cialis online holland try it no rx cialis cialis prices cialis 5 mg cialis in sconto buy brand cialis cheap comprar cialis navarr buy cialis online cheapest we choice cialis pfizer india we like it cialis soft gel
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:37 ق.ظ

You suggested this really well!
buying cialis in colombia precios de cialis generico cialis prezzo al pubblico we like it cialis price cialis online nederland cialis generique 5 mg buy online cialis 5mg cialis prezzo al pubblico india cialis 100mg cost dosagem ideal cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:30 ب.ظ

Fantastic postings. Kudos.
cialis free trial online cialis cialis 50 mg soft tab cialis online napol cialis 100mg suppliers safe site to buy cialis online acheter cialis kamagra cialis generico in farmacia cialis pills price each cialis 20 mg
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:09 ق.ظ

Amazing loads of superb knowledge.
cialis online cialis 20 mg cut in half brand cialis nl cialis price in bangalore warnings for cialis click now buy cialis brand 5 mg cialis pharmacie en ligne calis tesco price cialis cialis super kamagra
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 06:52 ب.ظ

You expressed that adequately.
cipla cialis online warnings for cialis cialis sicuro in linea are there generic cialis acquisto online cialis cialis tadalafil tadalafil 10 mg cialis rezeptfrei sterreich how do cialis pills work legalidad de comprar cialis
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 05:47 ق.ظ

You actually said it wonderfully.
cialis et insomni fast cialis online buy cialis cheap 10 mg low cost cialis 20mg non 5 mg cialis generici cialis purchasing cialis kamagra levitra buy brand cialis cheap cialis for sale south africa cialis soft tabs for sale
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 06:30 ب.ظ

Tips well considered!!
walgreens price for cialis buy cialis sample pack how does cialis work buy cialis cheap 10 mg prices for cialis 50mg preis cialis 20mg schweiz buy original cialis viagra vs cialis buy name brand cialis on line cialis with 2 days delivery
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 06:43 ق.ظ

With thanks. I enjoy this!
viagra cialis levitra warnings for cialis click here take cialis look here cialis order on line the best choice cialis woman buy original cialis free cialis tadalafil 20 mg buy cialis uk no prescription click here take cialis
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:28 ب.ظ

Amazing a good deal of very good material!
cialis taglich only now cialis 20 mg acheter cialis kamagra purchasing cialis on the internet only now cialis 20 mg price cialis per pill price cialis per pill cialis generique low cost cialis 20mg cialis prezzo al pubblico
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:44 ق.ظ

Terrific write ups. Many thanks.
discount cialis cialis reviews if a woman takes a mans cialis cialis price in bangalore venta cialis en espaa online cialis cialis canada rx cialis para comprar we choice cialis pfizer india tadalafil generic
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:50 ب.ظ

Amazing data, Many thanks.
cialis australia org female cialis no prescription 40 mg cialis what if i take generic cialis review uk cialis in sconto safe dosage for cialis cialis official site cialis reviews achat cialis en suisse cialis sicuro in linea
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:11 ق.ظ

With thanks, A lot of info!

cialis for sale cialis daily dose generic import cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis coupon american pharmacy cialis cialis cuantos mg hay cialis tadalafil cialis tablets for sale cialis savings card
buy cials online
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:31 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis 20mg uk preis cialis 20mg schweiz look here cialis cheap canada low cost cialis 20mg brand cialis nl cialis daily dose generic buying cialis overnight online cialis buy cialis online cheapest
buy tadalafil
دوشنبه 9 مهر 1397 02:42 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
order a sample of cialis cialis coupons printable link for you cialis price cialis authentique suisse when will generic cialis be available low cost cialis 20mg usa cialis online walgreens price for cialis 5 mg cialis coupon printable precios cialis peru
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:13 ق.ظ

Good material. Thank you.
link for you cialis price cialis vs viagra wow cialis tadalafil 100mg cialis en 24 hora pastillas cialis y alcoho wow look it cialis mexico prices for cialis 50mg buying cialis overnight prezzo cialis a buon mercato cialis tablets for sale
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:02 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis generisches kanada cialis dosage recommendations try it no rx cialis cialis herbs cialis generico milano 40 mg cialis what if i take dose size of cialis cialis side effects acquistare cialis internet cialis 5 effetti collaterali
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:54 ق.ظ

Info nicely considered.!
canada vagra canada drug buy viagrow online pharmacies india drugs for sale in uk canadian drug store the best canadian online pharmacies trusted pharmacy canada canada medication cost drugstore online india
viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:07 ب.ظ

You revealed it superbly.
buy viagra on line viagra prices uk where can i buy viagra over the counter viagra 100mg where to order viagra online where to purchase viagra online viagra uk buy buying viagra online safe viagra cheap online uk viagra for sale
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:39 ق.ظ

Superb forum posts. Thanks a lot!
cialis lilly tadalafi prix cialis once a da side effects for cialis generic cialis soft gels cialis dosage cialis rezeptfrei sterreich if a woman takes a mans cialis acheter cialis kamagra click now buy cialis brand discount cialis
viabiovit.com/viagra-side-effects-eyes.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:11 ق.ظ

Incredible all kinds of useful knowledge!
can u buy viagra online buy pharmacy online can i buy viagra without prescription buy cheap viagra pills online buy real viagra cheap where to buy cheap viagra buy generic viagra online without prescription get viagra uk purchase viagra online uk buy viagra no rx
can you buy cialis over the counter
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:51 ب.ظ

Nicely put, Regards!
try it no rx cialis buy cialis cialis generic click here take cialis buy cialis online nz cialis 20 mg cost cialis from canada cialis coupons callus cialis 5mg billiger
Canadian viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:34 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cheap generic viagra online uk viagra without presc buy viagra uk pharmacy age to buy viagra viagra online doctor buy viagra without a prescription viagra tablets buy online pharmacy usa online buy viagra online canadian pharmacy buy sildenafil generic
Buy cialis
چهارشنبه 1 فروردین 1397 05:56 ب.ظ

Great content, Thanks!
cialis uk cialis dosage cialis kamagra levitra achat cialis en itali how do cialis pills work free generic cialis cialis 20 mg effectiveness cialis dosage recommendations buy brand cialis cheap trusted tabled cialis softabs
Raina
جمعه 17 آذر 1396 05:41 ق.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I've shared your website in my social networks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30